Uitnodiging ALV 14 oktober Vliegveld Hilversum

Op zaterdag 14 oktober aanstaande vindt onze 88e ALV plaats. De vergadering vindt plaats bij ACHA op vliegveld Hilversum en start om 11.00 uur. Na afloop van de vergadering worden er broodjes, koffie, thee en fris aangeboden.

Er zijn veel ontwikkelingen in de luchtvaartwereld. Voor zover deze voor de GA relevant zijn zullen we daar tijdens de ALV nader op ingaan. 

Inschrijven kan door in de agenda (zie rechts) bij het item "Algemene Leden Vergadering 88" op "inschrijven" te clicken. Zorg ervoor dat je wel eerst bent ingelogd op de website!

RTHA komt terug op eerder bericht over vervanging 100LL

RTHA komt terug op een eerder bericht aan de gebruikers op EHRD. De luchthaven meldde medio augustus in een schrijven dat het voornemens was om 100LL eerder te vervangen dan per inwerkingtreding van het Europees beleid. Aan het eind van het derde kwartaal van 2023 zou worden overgegaan op UL91. Nu wordt gemeld dat het schrijven tot verwarring heeft geleid. Ten onrechte zou zijn aangenomen dat al was besloten 100LL niet langer beschikbaar te stellen op RTHA. RTHA gaat eerst een inventarisatie doen alvorens te beslissen over mogelijke alternatieven voor 100LL en over het tijdpad.

Baan 07 op Drachten gaat open voor GA

Eind augustus ontving het vliegveld Drachten een geweldig bericht van het Directoraat-Generaal Luchtvaart & Maritieme zaken. Stichting Vliegveld Drachten (SVD) heeft toestemming gekregen om baan 07 in orde te maken voor gebruik voor GA (General Aviation) verkeer.

Lees meer

ILenT stuurt brief aan brevethouders m.b.t. TGB onder de Schiphol TMA

In de Taskforce Airspace Infringements neemt communicatie een belangrijke positie in. Hoe worden de vliegers bereikt die geen lid zijn van een belangenorganisatie zoals AOPA én geen lid zijn van een aeroclub? In de Taskforce is besloten om alle brevethouders een brief te sturen over de introductie van de TGB onder de Schiphol TMA. De meest ideale situatie was publicatie vóór de introductie van de TGB geweest maar dat bleek niet haalbaar in verband met juridisch onderzoek. Intussen hebben alle brevethouders deze brief ontvangen. Mocht u nog niet behoren tot één van de gelukkigen dan staat er waarschijnlijk een oud adres in de ILenT-database dat vraagt om een adreswijziging. U treft de brief als pdf aan. 

Lees meer

TMZ met uitluisterplicht onder Schiphol TMA-1

Vanaf 13 juli 2023 wordt onder de Schiphol TMA-1 een Transponder Mandatory Zone met uitluisterplicht ingesteld. De directe aanleiding is het grote aantal luchtruimschendingen dat hier plaatsvindt. Ondanks eerdere acties om dit probleem aan te pakken, loopt het aantal luchtruimschendingen helaas niet terug. Kijkend naar de bemande luchtvaart, dan blijkt uit de statistieken dat de meeste luchtruimschendingen voor rekening komen van de gemotoriseerde (recreatieve) GA. In veel gevallen blijkt de betreffende vlieger niet bereikbaar voor ATC (Air Traffic Control). Vertegenwoordigers van het ministerie I&W, ILT, LVNL en de sector partijen KNVvL, AOPA en NACA vormen tezamen de Taskforce Airspace Infringements. Binnen deze Taskforce is tot deze maatregel besloten. Het is een tijdelijke maatregel. Bezien zal worden of de maatregel tot het gewenste effect leidt.

Vlieg je in de TMZ onder de SPL TMA-1 dan moet je uitluisteren op 124.300 (Amsterdam Information) en de transpondercode 7020 voeren. Dit geldt voor alle luchtruimgebruikers, behalve paramotors, paragliders, hanggliders en zweefvliegers. Wij adviseren Amsterdam Information gewoon op te roepen. In dat geval ontvang je namelijk ook Flight Information Services.

Het is van groot belang, zeker voor de GA-sector, dat de maatregel een succes wordt. Dat wil zeggen dat de duur en de ernst van luchtruimschendingen als gevolg van de maatregel tot een minimum beperkt kunnen worden.

Lees meer
Logo AOPA

CAA Safety film over het gevaar van het overvliegen van zweefvlieglocaties

Er is in ons blad en middels een leaflet veel aandacht gevraagd om het overvliegen van zweefvlieg locaties te vermijden. In het verleden hebben zich ernstige incidenten voltrokken die makkelijk hadden kunnen worden voorkomen door het verleggen van de koers door het GA-vliegtuig.

Intussen heeft de CAA er een filmpje over gemaakt. Het is hier te vinden; Filmpje CAA

 

AOPA maakt bezwaar tegen hoge tarieven RDI

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) beheert het spectrum aan frequenties en voert de wet- en regelgeving uit op dit gebied. Ze houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt.

Voor wat betreft de uitgifte van vergunningen voor het gebruik van luchtvaartfrequenties worden tarieven in rekening gebracht die in geen enkele verhouding staan tot de tarieven van buitenlandse organisaties. AOPA heeft daar bezwaar tegen gemaakt.

U treft de brief naar het RDI als pdf aan.

Lees meer

Belgische Verkeersleiding introduceert Listening Squawks

De Belgische verkeersleidingsorganisatie Skeyes heeft besloten om per 7 september 2023 de Frequency Monitoring Code (FMC) 5101 in te voeren. Dit stelt piloten in staat om de frequentie uit te luisteren zonder daadwerkelijk op te roepen. Hierdoor kan de piloot focussen op het aviate en navigate gedeelte van de vlucht.

De FMC is geen verzoek voor FIS maar informeert de FIC controller dat de VFR-vlucht luistert op de FIC frequentie en steeds bereikbaar is. Het doel is om de drukte op de frequentie te verminderen en de werkdruk voor zowel controllers als piloten te verminderen.

Lees meer

EHRD wil levering 100LL stopzetten

In een verklaring aan de gebruikers op EHRD schrijft de luchthaven het volgende: "RTHA hecht veel belang aan duurzaamheid en gezondheid en is daarom voornemens om Avgas 100LL al eerder te vervangen dan per inwerkingtreding van [..] Europees beleid. Om de uitstoot van lood te reduceren is er gezocht naar een alternatief voor de gebruikers van Avgas. RTHA is voornemens om als alternatief Avgas UL91 te faciliteren. Dit is een type Avgas dat geen lood bevat. RTHA heeft de ambitie om aan het eind van het derde kwartaal van 2023 over te gaan op Avgas UL91."

AOPA is onaangenaam verrast door deze mededeling. Veel vliegtuigen op EHRD zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van 100LL en kunnen niet overstappen op 91UL. Wij staan open voor een fatsoenlijk gesprek met de luchthaven, waarbij een zorgvuldige afweging dient plaats te vinden van alle belangen. Wij zullen contact zoeken zowel met de luchthaven als met de gebruikers van 100LL op de luchthaven. Mocht je tot die gebruikers behoren, dan kan je contact met ons opnemen zodat we ook jouw belangen kunnen meenemen. 

Aandacht voor de GA bij verkiezingen

 
Met de val van het kabinet zijn er Tweede Kamerverkiezingen op komst: in november kunnen we weer naar de stembus. Dat betekent dat alle politieke partijen nu druk bezig zijn met het opstellen van hun verkiezingsprogramma's. Het moment voor ons om de general aviation onder de aandacht te brengen bij de verschillende programmacommissies. Samen met KNVvL hebben we een reactie naar de programmacommissies van een aantal partijen gestuurd.
Lees meer

Emergency Airworthiness Directive Rotax 912 and 914 engines

EASA heeft vandaag, 2 augustus 2023, een 'Emergency Airworthiness Directive uitgegeven' (AD No.: 2023-0156-E). Het gaat hierbij om Rotax 912 en 914 motoren. De AD is effectief per 4 augustus 2023.

Als reden voor het uitgeven van de EAD is het volgende aangegeven: "an occurrence was reported from the production line where it was found that certain propeller shafts showed abnormalities on the surface. Further investigation revealed that this non-conformity was caused by a deviation in the machining process of a certain production batch of shafts. It was determined that this discrepancy could lead to increased wear of the propeller shaft bearings, possibly resulting in engine problems. [...] This condition, if not detected and corrected, could lead to engine in-flight shut down and (for a single engine aeroplane) consequent emergency landing of the aeroplane [...]."

Lees meer

Vliegtax privévliegtuigen vanaf MTOW 5.700 kg

De Nederlandse regering (die inmiddels is gevallen) is druk bezig met het ontmoedigen van vliegen. Ook privévluchten gaan belast worden. Het kabinet wil met de vliegbelasting bijdragen aan een betere beprijzing van de maatschappelijke kosten van vliegen, zo valt te lezen. Het sluit tevens aan bij het principe de vervuiler betaalt, aldus staatssecretaris Van Rij en minister Harbers.

De gewichtsgrens voor het heffen van vliegtax ligt nu bij een MTOW van 8.616 kilogram. Deze grens zal worden verlaagd naar 5.700 kilogram (MTOW). Op dit moment valt 60% van de vluchten met privé-vliegtuigen die vertrekken van Nederlandse vliegvelden onder de vliegbelasting. Door de verlaging van de gewichtsgrens stijgt dit aantal naar 82%.

IAOPA logo

148e Regional Meeting van IAOPA Europe gehouden in Engeland

Regelgeving in de GA bezorgt AOPA hoofdbrekens

Het zal u niet ontgaan zijn dat de regelgeving in de General Aviation alleen maar toeneemt. Een vliegtuig leren besturen is één ding, maar je van a naar b begeven door het luchtruim, met alle regelgeving eromheen is een tweede. Dat wordt steeds ingewikkelder. Niet alleen het Nederlandse luchtruim wordt steeds ingewikkelder gemaakt, ook in het buitenland spelen dit soort zaken een rol. Denk aan Airspace infringements. Het gebruik van navigatie-apps en avionics vergt steeds meer aandacht van de GA-vlieger. 
Om in heel Europa de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden organiseert IAOPA Europe (waarin alle Europese AOPA’s verenigd zijn) twee keer per jaar een zogenaamde Regional Meeting. 

Op 12 en 13 mei j.l. werd de 148ste (alweer) Regional Meeting van IAOPA Europe gehouden. Ditmaal op het hoofdkwartier van AOPA UK, in Seven Oaks, ten zuiden van Londen. Zoals bekend is onze penningmeester John van Asperen ook ‘treasurer’ van IAOPA Europe, terwijl Gerrit Brand, de uitgever van ons magazine de communicatie/pr van AOPA Europe voor zijn rekening neemt. Onze voorzitter Mark Rademaker was ook aanwezig bij de RM en bracht het thema van de Europese (lagere) luchtruimindeling in.

Lees meer
Logo AOPA

EASA | AOPA enquête e-conspicuity

Via IAOPA en GAMA (General Aviation Manufacturers Association) kregen we verzoek deze EASA enquête te delen betreffende "conspicuity"ofwel apparatuur die ons en elkaar zichtbaar maakt. Ook wel e-conspicuity of i-conspicuitiy genaamd. Het neemt maar 5 minuten van uw tijd. De link naar de enquête vindt u hieronder.

Lees meer
logo DFS

Wijziging procedures TMZ (Duitsland) (2)

We berichtten er op 2 februari j.l. al over, maar het kan geen kwaad er nog eens expliciet op te wijzen dat de procedures in Duitsland gewijzigd zijn.

Het betreft wijzigingen in de regelgeving voor VFR-vluchten bij het vliegen door gebieden met een transponderverplichting (TMZ).

Vanaf 23 maart 2023 is er een wijziging in de procedures in TMZ's met luisterplicht. Deze wijziging geldt voor piloten die al op de FIS-frequentie vliegen. Hier is nu standaardprocedure in heel Duitsland om de transpondercode die op de kaart staat voor een TMZ in te sleutelen en de bijbehorende frequentie uit te luisteren. Als je niet bij de FIS bent aangemeld gelden deze regels uiteraard ook en moet je de TMZ frequentie in de transponder zetten en de bijbehorende radiofrequentie uitluisteren.

Lees meer
Logo AOPA

Tarieven Kiwa vergunningen

AOPA heeft gereageerd op de internetconsultatie aangaande de tarieven die Kiwa in rekening brengt voor afgifte van verschillende vergunningen.

Lees meer
Logo AOPA

Tarievenstelsel ILT vergunningen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt (al jaren) aan een nieuw tarievenstelsel voor vergunningen die door of in mandaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) worden verstrekt. In deze “Regeling tarieven transportsectoren”, die op 1 januari 2023 van kracht werd, worden de verschillende regelingen waarin de tarieven voorheen werden vastgelegd teruggebracht tot één regeling voor alle transportsectoren (luchtvaart, scheepvaart, railvervoer en wegvervoer).

Lees meer

Gratis workshops voor GA vliegers

Astral Aviation Consulting is opgericht om deskundig advies en ondersteuning te bieden aan de (Britse) General Aviation. Het team van Astral Aviation bestaat uit ervaren (voormalige) militaire vliegers en GA-vliegers. Astral Aviation verzorgt in opdracht van de Britse CAA een ​​veiligheidscampagne voor GA-vliegers. Tot deze campagne behoort ook het verzorgen van (online) workshops. Deze zijn gratis.

Op 14 december om 20:30 uur (NL tijd) vindt de workshop 'Sky watching, clouds for pilots' plaats. Het zal dan gaan over wat we als vlieger kunnen leren van wolken (de formatie van wolken, de gevaren en praktische tips). Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Je treft > hier < de link naar de website van Astral Aviation Consulting aan. Via de website kan je je voor de workshop aanmelden en je treft er ook links naar andere interessante workshops aan.

Onderzoek RIVM 'Beleving van kleine luchtvaart in Nederland'

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil weten hoe inwoners van 16 jaar en ouder in Nederland hun woonomgeving beleven. In dat kader is onderzocht of mensen hinder ervaren van het geluid dat de GA ("kleine luchtvaart") veroorzaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen weinig hinder hebben van kleine luchtvaart. De meeste vragen in het onderzoek zijn gesteld aan mensen die geluid van GA ervaren (zogenoemde "waarnemers"). Zij zijn nauwelijks bezorgd om hun veiligheid door dit type vliegverkeer, behalve over drones. Daar maken ze zich wel zorgen over. 

Bijna twee derde van de waarnemers kunnen ook genieten van overvliegende kleine luchtvaart. Het RIVM adviseert om de impact van helikopters en drones op de ervaren kwaliteit van de leefomgeving te blijven monitoren. 

Lees meer

Lelystad Runway incursions video

Runway incursions, onbevoegd baan gebruik komt nog regelmatig voor op Lelystad Airport. LVNL heeft een video gemaakt waarin de veel voorkomende vergissingen helder worden toegelicht. Het niet opvolgen van een klaring van de verkeersleiding leidt vaak tot incursies. 

Voorbeeld van een incursie: je maakt een  ‘touch and go’  als je ‘clear to land’ hebt gekregen. Dit is ook een runway incursion want je start van een baan waar je geen toestemming voor hebt gevraagd of gekregen. je had alleen toestemming voor de landing. Geef altijd duidelijk aan wat je intenties zijn en lees de klaring volledig terug. 

Kijk hier naar de video https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/informatie-voor-luchtvarenden/runway-incursions-at-lelystad-airport

Bijna-botsing tussen zweefvliegtuig en motorvliegtuig

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvingen wij het verzoek het volgende met je te delen.

In het weekend van 5 en 6 maart is er een bijna-botsing geweest tussen een motorvliegtuig en een zweefvliegtuig in het circuit van een zweefvliegterrein. Dit blijkt uit een melding bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een goede vluchtvoorbereiding is essentieel om dit soort (bijna)-botsingen te voorkomen. Wij vragen graag daarom opnieuw je aandacht voor dit onderwerp.  

Het overvliegen van zweefvliegterreinen door motorvliegtuigen is risicovol. Zo is er een vergroot risico op (bijna) botsingen vanwege de intensieve vliegactiviteiten rond het zweefvliegterrein. Ook speelt mee dat zweefvliegtuigen tijdens de start heel snel hoogte winnen. Binnen een minuut bereiken zij vaak een hoogte 1.500 voet of meer. Daarnaast bestaat bovendien de kans dat een motorvliegtuig tegen een lierkabel vliegt. De lierkabel hangt gedurende de start onder het zweefvliegtuig en is nauwelijks zichtbaar.

Het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan maatregelen om de risico’s van het (mogelijk onbewust) overvliegen van zweefvliegterreinen te verkleinen. De ILT neemt, waar mogelijk, contact op met vliegers die dit soort bijna-ongevallen meemaken om uit te zoeken hoe de situatie heeft kunnen ontstaan. Dit om herhaling te voorkomen.

 

Lees meer

Vliegers die op een G kist vliegen en onderhoudstechnici die G kisten onderhouden opgelet

Tot 31 december 2022 blijft het mogelijk om met een EU brevet en een Validation (te downloaden via de website van de CAA) te blijven vliegen op een in het VK geregistreerd vliegtuig. Ook is het mogelijk voor een onderhoudstechnicus zijn bevoegdheden uit te oefenen. Na 31 december 2022 is dat niet meer mogelijk. De voorlopige geldigheid eindigt op die datum. Op de website van de CAA ( https://info.caa.co.uk/uk-eu-transition/ ) staat welke acties er van de licence-holder worden verwacht om het brevet of het onderhoudscertificaat geldig te houden.
Na 31 december 2022 zijn deze certificaten niet meer geldig!
Het gaat met name om:

  • Piloten met een EU brevet die vliegen op een in het VK geregistreerd luchtvaartuig,
  • Luchtvaarttechnici met EU bevoegdheden die onderhoud plegen aan in het VK geregistreerde luchtvaartuigen,
  • Onderhoudsorganisaties met EU (EASA) goedkeuringen om onderhoud te mogen plegen aan in het VK geregistreerde luchtvaartuigen,
  • Part CAMO/CAO organisaties die onderhoud aan in het VK geregistreerde luchtvaarttuigen ondersteunen,
  • Air Carriers die Third Country Operators (TCO) certificate of certificates hebben.

Vragen: gvmtaffairs@aopa.nl

Nieuwe website KNMI

De website van het KNMI https://www.luchtvaartmeteo.nl (alias aviationweather.nl) voldeed niet meer geheel aan de eisen. Met name de presentatie op tablets en smartphones werkte niet goed. Men heeft daarom een nieuwe website gelanceerd. De lay out is aangepast; de menukeuze balk staat nu niet meer aan de linkerkant maar horizontaal bovenaan de pagina. De inhoudelijke informatie is niet veranderd; de toegang tot de informatie loopt via een nieuwe menustructuur.

Lees meer

Nieuw onderkomen Rotterdamsche Aero Club

Vrijdag 15 oktober jl. is het platform bij het nieuwe gebouw van de Rotterdamsche Aero Club (RAC) in gebruik genomen. Van het oude platform Lima zijn via de taxibaan Quebec de vliegtuigen van de RAC verplaatst naar het nieuwe platform. Het was voor de club een gedenkwaardig moment om het platform in gebruik te nemen. De toestellen (twee Diamond DA40’s, een Piper 28 en een Cirrus SR22) zijn verplaatst naar hun nieuwe standplaats direct voor het nieuwe RAC gebouw. De RAC werd opgericht in 1926 en vloog toen vanaf het voormalige Rotterdamse vliegveld Waalhaven. De RAC bestond op 8 oktober jl. precies 95 jaar.

Lees meer

Het mooie van luchtvaart

Iemand die zich flink inzet om onjuiste publicaties over de luchtvaart aan de kaak te stellen is Benno Baksteen. Benno is oud-verkeersvlieger en wordt met regelmaat gevraagd om als luchtvaartdeskundige zijn commentaar te geven.

Zelfs de zogenoemde 'kwaliteitskranten' maken zich schuldig aan framing ten koste van de luchtvaart. Overigens ontkent Benno zeker niet dat er ook negatieve kanten kleven aan vliegen. Het loont de moeite om de verschillende publicaties van Benno te lezen. Hij heeft deze verzameld op zijn in maart van dit jaar gelanceerde website https://notthebigbadwolf.com.

 

Lees meer

AOPA dient zienswijze in naar aanleiding Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Zoals wij eerder hebben bericht bestaat de mogelijkheid om naar aanleiding van de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening een zienswijze in te dienen. AOPA heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. AOPA is zeker niet negatief over de richting die de voorkeur heeft van de beleidsmakers. Er lijken mogelijkheden te liggen voor de General Aviation. We zijn nog wat voorzichtig in onze conclusies omdat veel nog verder geconcretiseerd moet worden. In onze zienswijze geven wij mee hoe die verdere concretisering was ons betreft vorm moet krijgen. Het indienen van een zienswijze kan nog tot en met 25 februari 2021.

Lees meer

Airspace Infringements 2020

Tijdens de eerste bijeenkomst in 2021 op 18 januari jl. van de Werkgroep Airspace Infringements is teruggekeken op de ontwikkeling van het aantal voorvallen in 2020. We zien een aantal positieve ontwikkelingen, maar dat betekent zeker niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Ondanks de inspanningen neemt het aantal infringements over de jaren nog niet structureel af.

Het aantal Airspace Infringements (AI) binnen de EHAM CTR’s en TMA’s is in 2020 duidelijk afgenomen t.o.v. 2019 (TMA van 78 naar 45 en CTR van 21 naar 13 infringements). Het heeft mogelijk te maken met de aandacht die het VFR verkeer in meerdere mate van ATC heeft gekregen.

Voor EHLE, waar lokaal VFR verkeer een hoog percentage AI veroorzaakt, zien we in de loop van 2020 een duidelijke verbetering optreden. Het grote aantal AI rond Lelystad in de eerste helft van 2020 heeft er echter voor gezorgd dat het totaalbeeld voor heel Nederland t.o.v. 2019 niet is verbeterd.

Lees meer

Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Afgelopen week is de conceptuele Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening gepubliceerd. Met de conceptuele Voorkeursbeslissing neemt het kabinet een richtinggevend besluit op hoofdlijnen om het luchtruim klaar te maken voor de toekomst.

De Voorkeursbeslissing bevat twaalf deelbeslissingen (we noemen er hieronder tien) op drie onderdelen.

Lees meer

(Nieuwe) leden ontvangen AOPA Netherlands mondkapje

We zullen helaas nog een tijdje veroordeeld zijn tot het dragen van een mondkapje. Bestaande AOPA leden ontvangen eind januari 2021 bij hun crewcard tevens een fraai 'design' mondkapje met AOPA logo en ademventiel. Ook nieuwe leden ontvangen een gratis mondkapje. Losse exemplaren zijn via de webwinkel te koop voor € 4,95 per stuk (exclusief verzendkosten).

Terugkijken webinar Duurzame Luchtvaarttafel

Op 8 december vond een interessant webinar plaats met als onderwerp de verduurzaming van de Nederlandse luchtvaart. Verschillende sprekers geven een goed beeld van de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Ook de General Aviation heeft als "Living Lab" een belangrijke rol in de verduurzaming van de luchtvaart. De GA is niet alleen "Living Lab", maar ook frontrunner in die ontwikkeling. Op dit moment vliegen twee EASA-gecertificeerde elektrisch voortgedreven toestellen rond in Nederland (Pipistrel Velis Electro).

Lees meer

Verzoek van Teuge

Ondanks dat het in het AIP anders vermeld staat, is het verzoek van de havendienst op Teuge om na de start van baan 08, vóór het punt E de bocht in te zetten en niet te wachten tot dit punt gepasseerd is. Zoals aangegeven met de lichtblauwe pijl in de tekening. Bij het overvliegen van punt E wordt over bebouwing gevlogen en dat geeft geluidshinder.

De AIP kaartjes zullen worden aangepast.

Logo AOPA

Aanbeveling om te starten met transponder experiment

AOPA, KNVvL en NACA zien het gebruik van laag vermogen transponders als een betaalbare manier van zien en gezien worden in niet gecontroleerd luchtruim. Uiteraard gaat het hier om de zichtbaarheid onderling maar zeker ook om de zichtbaarheid van GA verkeer voor drone operators die steeds meer beeld krijgen van luchtverkeer via onder andere ADS-B ontvangers. Ook de zichtbaarheid van het non-coöperatieve verkeer via sensor technieken alsmede FIS via ADS-B UAT zenders zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vliegveiligheid.

Lees meer

EASA certifies electric aircraft, first type certification for fully electric plane worldwide

COLOGNE, June 10, 2020 - The European Union Aviation Safety Agency announced the certification of an electric airplane, the Pipistrel Velis Electro, the first type certification world-wide of a fully electric aircraft and an important milestone in the quest for environmentally sustainable aviation.  

“This is an exciting breakthrough,” said EASA Executive Director Patrick Ky. “This is the first electric aircraft EASA has certified but it will certainly not be the last, as the aviation industry pursues new technologies to reduce noise and emissions and to improve the sustainability of aviation.”
    
The Velis Electro is a two-seater aircraft intended primarily for pilot training. Slovenia-based  Pipistrel is a leading small aircraft designer and manufacturer, specialised in energy-efficient and affordable high-performance aircraft. The Velis Electro joins a product line-up of similar, but conventionally powered, aircraft. 

Lees meer

De toekomst van de luchtvaart, feiten versus framing

Oud KLM-gezagvoerder en oud-voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Benno Baksteen, heeft een buitengewoon interessante presentatie gemaakt over 'feiten en framing' van de luchtvaart. De hetze tegen de luchtvaart begint onaangename vormen aan te nemen. Een fatsoenlijke discussie over de plussen en de minnen van de luchtvaart is kennelijk niet meer mogelijk. Hoewel de presentatie betrekking heeft op de grote luchtvaart, straalt het ook uit naar de General Aviation.

Lees meer

Pamflet CAA over CO vergiftiging

De Britse CAA heeft deze maand een pamflet uitgebracht over de risico's van CO-vergiftiging tijdens het vliegen. Hoewel de kansen op een dergelijke situatie heel klein zijn, is het de moeite van het lezen zeker waard. Als de situatie zich voordoet, dan kan dat fatale gevolgen hebben. 

Lees meer

Verantwoord vliegen naar 2050 (Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050)

Vandaag is de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 'Verantwoord Vliegen naar 2050' gepubliceerd. De ontwerp nota bevat een aantal interessante passages met betrekking tot de General Aviation. Wil je de stukken lezen, klik dan op [ documenten betreffende ontwerp luchtvaartnota ].

Er is een klein paragraafje over de GA. Daarin staat het volgende: "Samenwerking tussen luchthavens voor de GA is van groot belang in verband met eventuele verdringingseffecten. Zo zal bij het doorgroeien naar 45.000 bewegingen op Lelystad Airport voor het grote commerciële vliegverkeer mogelijk een deel van het kleine vliegverkeer naar andere regionale luchthavens uitwijken. Samen met de Rijksoverheid ontwikkelen de regionale luchthavens en provincies (als regionaal bevoegd gezag) beleid dat zorgt voor voldoende ruimte". Verder staan er verspreid nog wat teksten die betrekking hebben op de GA, die zeker de moeite van het lezen waard zijn, zoals deze: "Om goede uitvoering van vluchten in de kleine luchtvaart te waarborgen, streeft de Rijksoverheid naar een nationaal zoveel als mogelijk aaneengesloten lager luchtruim."

We zullen er zeker nog inhoudelijk op terugkomen.

 
Lees meer
1st Solo? Gratis lid!

First solo

Bijna alle AOPA leden weten dat first solovliegers het eerste jaar gratis lid kunnen zijn*), dus wijs je kersverse vliegmaten op dit aanbod en vertel wat AOPA waard is. Of ga gelijk samen met hen naar de website (Klik hier) en doorloop het inschrijfformulier. Naast deze aanmelding moet nog even de solo-verklaring of aantekening in het logboek worden gekopieerd en naar ledenadministratie@aopa.nl worden gestuurd.

Deze kennismakingsactie van AOPA is al veel jaren een succes en zorgt ervoor dat we een regelmatige instroom van nieuwe leden hebben.

 

Lees meer