Versoepeling VFR-vliegplanverplichting

AOPA Netherlands pleit voor het versoepelen van de vliegplanverplichting bij een grensoverschrijdende (VFR-)vlucht. 

De afdeling Airspace Affairs van AOPA Netherlands heeft een verzoekschrift opgesteld, en toegezonden aan de Directie Luchtvaart bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
Deze brief zal u in de eerstvolgende editie van het verenigingsblad kunnen inzien. In dit nieuwsbericht voorzien wij u alvast van een korte samenvatting.

In 1985 werd het (eerste) Verdrag van Schengen ondertekend door een aantal Europese landen. Dit resulteerde, tot op de dag van vandaag, in een gebied zonder binnengrenzen in Europa: de Schengenruimte. Een jaar later werd de Europese akte gesloten. Zonder diep in te gaan op het Europees recht maakte deze akte mogelijk: een vrij verkeer van diensten, goederen, kapitaal en personen. 

In het kader van de bovenstaande Akte hebben diverse Europese landen besloten om grensoverschrijdende vliegplanverplichtingen te versoepelen. Duitsland is een goed voorbeeld van een dergelijke versoepeling. De Duitse luchtvaartautoriteiten kennen niet de verplichting om een vliegplan in te dienen voor een vlucht binnen de Schengenruimte. De Duitse regelgeving is op dit punt in lijn met het Verdrag van Schengen. Grensoverschrijdende VFR vluchten van Duitsland naar Oostenrijk en Zwitserland zijn (onder bepaalde condities) vrijgesteld van een vliegplanverplichting. 

In de brief verzoekt AOPA het ministerie het volgende:

AOPA Netherlands verzoekt u de regelgeving met betrekking tot de verplichting een vliegplan in te dienen voor grensoverschrijdende VFR vluchten naar Duitsland aan te passen op een manier die recht doet aan het Verdrag van Schengen en in lijn is met de vigerende Duitse regelgeving op dit vlak. Concreet zou dat een vrijstelling inhouden voor VFR vluchten tussen ongecontroleerde Nederlandse luchthavens en luchthavens in Duitsland gedurende de daglichtperiode. AOPA Netherlands is uiteraard bereid om een tekstvoorstel te maken voor het AIP.

Recreatieve vliegers, alsmede de vliegscholen op de velden in het oosten van het land zouden met een dergelijke versoepeling gebaat zijn. Het staat vliegers uiteraard vrij een vliegplan in te dienen als men gebruik wenst te maken van alarmering (opsporing, redding en dergelijke).

Nieuws & Publicaties Overzicht