Tarievenstelsel ILT vergunningen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt (al jaren) aan een nieuw tarievenstelsel voor vergunningen die door of in mandaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) worden verstrekt. In deze “Regeling tarieven transportsectoren”, die op 1 januari 2023 van kracht werd, worden de verschillende regelingen waarin de tarieven voorheen werden vastgelegd teruggebracht tot één regeling voor alle transportsectoren (luchtvaart, scheepvaart, railvervoer en wegvervoer).

Deze regeling voorziet in de herziening van het tarievenstelsel voor vergunningen die door of in mandaat van de ILT worden verstrekt aan partijen in de transportsectoren. In deze Regeling tarieven transportsectoren worden de verschillende regelingen waarin de tarieven voorheen werden vastgelegd teruggebracht tot één regeling voor alle transportsectoren (luchtvaart, scheepvaart, railvervoer en wegvervoer). Hiermee meent de Minister dat het stelsel transparanter en eenvoudiger wordt. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt de tariefhoogte aan te passen aan de ontwikkeling van de kosten van vergunningverlening. Ook werden er enkele nieuwe tarieven toegevoegd.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen werden vooraf gedefinieerd: 

  • Door het herschikken van de diverse tariefregelingen tot één integrale tariefregeling zullen de administratieve lasten niet toenemen.
  • Er worden enkele nieuwe tarieven toegevoegd: de financiële en administratieve lastenstijging als gevolg hiervan is niet bekend omdat er geen zicht is op het aantal te verwachten aanvragen.

Tijdens de internetconsultatie kon worden gereageerd op deze regeling en de toelichting (de tarieven die door Kiwa in rekening worden gebracht, worden door Kiwa zelf geconsulteerd en maakten dus geen deel uit van deze internetconsultatie).

Er zijn in totaal 5 reacties ingediend, deze zijn alle openbaar. Indieners zijn:

• Bedrijven en brancheorganisaties: NS, Aopa Netherlands, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) (80% van de reacties);

• Particulieren (20% van de reacties).

1. Algemeen beeld van de reacties

De belangrijkste onderwerpen zijn het tarievenstelsel en de relatie tussen Kiwa en ILT tarieven.

2. Hoofdlijnen van de inhoudelijke reacties

In onderstaand overzicht is een algemeen beeld geschetst, aan de hand van citaten uit individuele reacties. Deze reacties geven uitsluitend de mening van de indieners weer.

• (Particulier) Er is onduidelijkheid betreffende Artikel 1.5 “tarief historische luchtvaartuigen”;

• (NS) Artikel 1.2 bepaalt dat de ILT-tarieven verschuldigd zijn aan ILT. Om consequent te zijn zou een vergelijkbare bepaling moeten worden opgenomen in paragraaf 6 over de “Andere verstrekkers dan ILT”;

• (Aopa) Reeds vele jaren wordt “geconsulteerd” over deze herziening van het tarievenstelsel en jaarlijks over tariefvoorstellen. Deze consultaties hebben nooit geleid tot aanpassing van de voorstellen. Gevraagd wordt wat wordt beoogd met deze consultatie, en in hoeverre de eerder gedane voorstellen van Aopa zijn meegenomen/gewogen in de onderhavige herziening;

• Er wordt in de regeling vermeld dat door het herschikken van de diverse tariefregelingen tot één integrale tariefregeling de administratieve lasten niet zullen toenemen. Aopa stelt echter dat het nieuwe stelsel bovenal doelmatig zou moeten zijn, waarbij de insteek moet zijn de hoogte van de tarieven te laten dalen;

• Gesteld wordt dat de onderhavige vereenvoudiging van regelingen kennelijk niet is aangegrepen om de organisatie van werkzaamheden te vereenvoudigen;

• Gevraagd wordt hoe wordt voldaan aan de onderdelen 3 en 4 in het IAK;

• Gevraagd wordt waarom, nu er vereenvoudigd wordt, de tarieven van Kiwa niet opgenomen worden en hiervoor een aparte internetconsultatie uitgeschreven;

• (KVNR) Aangegeven wordt dat er geen bezwaren zijn tegen de herschikking van de verschillende tariefregelingen tot één tariefregeling voor alle transportsectoren;

• (KNV) Al jaren hanteert KIWA onrealistisch hoge tarieven. Daarnaast ontbreekt al jaren een degelijke en transparante analyse van de kosten die ten grondslag liggen aan de door KIWA gehanteerde tarieven.

Zie voor het gehele bericht: https://www.internetconsultatie.nl/regeling_tarieven_transportsectoren

Downloads:

Nieuws Overzicht