U-Space

Drones zijn een veelbelovende bron van innovatieve diensten voor de samenleving, van veiligere infrastructuurinspecties tot efficiëntere transport- en mobiliteitsoplossingen. Drones bieden ook een kans om de luchtvaart groener te maken en leveringen te optimaliseren. Het doel van de Europese Commissie is een vervoerssysteem te bevorderen dat toegankelijk, betaalbaar, efficiënt, veilig, beveiligd en milieuvriendelijk is en de voorwaarden te scheppen voor een concurrerende industrie die groei en banen genereert. Daarom richt het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer van de Commissie zich, met het oog op de verwachte toename van het droneverkeer in Europa, op de veilige exploitatie en het beheer van het droneverkeer in de bredere context van luchtvaartveiligheid.

U-Space omvat een reeks nieuwe diensten die berusten op een hoge mate van digitalisering en automatisering van functies en specifieke procedures, ondersteund door Artificial Intelligence, ontworpen om veilige, efficiënte en beveiligde toegang tot het luchtruim te bieden aan grote aantallen onbemande vliegtuigen, automatisch opererend buiten visuele zichtlijnen (BVLOS). Dit initiatief bevestigt de ambitie van de EU om duurzame en digitale mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen.

De belangrijkste doelen van U-Space zijn:

  • het voorkomen van aanvaringen tussen onbemande en bemande luchtvaartuigen;
  • het minimaliseren van het risico voor personen en objecten op de grond;
  • het faciliteren van een ordentelijk verloop van onbemande vluchten;
  • het verstrekken van informatie die nodig is voor een veilige vluchtuitvoering;
  • het informeren van de juiste instanties op het moment dat een drone vanwege een calamiteit een gevaar vormt voor andere luchtvaartuigen of mensen op de grond;
  • ervoor zorgen dat eisen van lidstaten ten aanzien van veiligheid, privacy en omgeving worden nageleefd.

 

Ruggengraat van U-space

De ruggengraat van U-space zal worden gevormd door een gemeenschappelijke informatievoorziening, de common information service (CIS). Deze laag moet ervoor zorgen dat dienstverleners en gebruikers van U-space op een gestandaardiseerde manier informatie met elkaar uit kunnen wisselen. Zeg maar een soort internet, maar dan specifiek bedoeld voor U-space datastromen. Een belangrijk element is de aanwezigheid van de mogelijkheid om elkaar te detecteren en te omzeilen, “detect and avoid”. Electronic Conspicuity dus.

Uitstel

Uit documenten van het Ministerie van I & W blijkt dat de presentatie van Ministeriële regelingen U-Space op het programma staan voor het vierde kwartaal van 2023. We gaan er van uit dat hiermee een uitstel aan de orde is. U-Space Fase-1 implementatie stond immers op de agenda voor 2019 en invoer van regelgeving op 1 januari 2021.

De overheid zou in haar beleidsvoornemen rekening moeten houden met de toekomstige ontwikkelingen rond drones. UAM (Urban Air Mobility) en Air Taxi zijn ontwikkelingen die kunnen bijdragen om stedelijke gebieden bereikbaar te houden. Deze toepassingen kunnen een belangrijke rol spelen waar het gaat om bestaande en nieuw aan te leggen start- en landingsplekken. De bestaande vliegvelden in grootstedelijke gebieden zijn de eerste aangewezen plaatsen om Urban Air Mobility een plaats te geven.

Position Paper

AOPA Netherlands heeft een visie document (position paper) geschreven met betrekking tot U-Space. U treft dit document als bijlage aan.

Downloads:

Nieuws Overzicht