Coalitieakkoord over luchtvaart

Vandaag is het Coalitieakkoord gepubliceerd. Het akkoord behelst een aantal beleidsvoornemens met betrekking tot de luchtvaart in Nederland.
 
  • Men wil de sterke hub functie van Schiphol behouden en daarbij meer aandacht besteden aan het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur.  Dat vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen.
  • Het vliegen over korte afstanden zal worden ontmoedigd.
  • Europese afspraken over het rechtvaardig belasten van de luchtvaart worden actief ondersteund, waarbij het gelijke speelveld binnen de EU en van de EU ten opzichte van derde landen centraal staat.
  • Op nationaal niveau wordt bijmengen van bio-kerosine verplicht en de productie van synthetische kerosine gestimuleerd.

De toekomst van vliegveld Lelystad is uiteraard van groot belang voor de General Aviation. Het beleidsvoornemen ten aanzien van het vliegveld is niet erg concreet. Kennelijk zal er een totaalafweging worden gemaakt tussen lusten en lasten waarbij zowel de (consequenties van de) verdere ontwikkeling van Schiphol als die van Lelystad in aanmerking worden genomen. AOPA NL neemt het standpunt in dat bij eventuele verdringing van de GA op Lelystad door de komst van groothandelsverkeer er aanvaardbare alternatieven zullen moeten komen voor de huidige gebruikers. 

De overige beleidsvoornemens hebben betrekking op de grote luchtvaart. Niettemin zijn we op onze hoede. Bedoeld of onbedoeld kan het voorgenomen beleid ook van invloed zijn op de GA. Dat laat onverlet dat we binnen de GA ook stappen kunnen zetten in het verminderen van negatieve effecten.

Downloads:

Nieuws Overzicht