Luchtvaart in Nederland; draagvlak onderzoek

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat regelmatig een onderzoek uitvoeren door Motivaction naar het draagvlak in het Nederlands publiek.

Sinds 2018 onderzoekt Motivaction jaarlijks in augustus het draagvlak voor de luchtvaart in Nederland. De derde en vierde meting vonden plaats tijdens de coronapandemie, een periode waarin veel minder gevlogen werd dan de voorgaande jaren.

Uit deze meting - onder een representatieve steekproef van 1.748 Nederlanders (18-75 jaar) - komt naar voren dat de bevolking in 2021 nog even positief is als in 2020 over de luchtvaart in Nederland in het algemeen. Wel zijn Nederlanders iets minder positief dan in de jaren vóór corona (2018 en 2019). Verder is het draagvlak voor krimp van de luchtvaart in 2021 iets afgenomen, na een sterke eerdere toename in 2020. Wel is de groep die vindt dat het aantal vluchten na de coronacrisis moet afnemen ten opzichte van het niveau van voor de coronacrisis, nog steeds veel groter dan de groep die vindt dat het aantal vluchten juist moet kunnen toenemen. Toekomstige metingen zullen moeten uitwijzen of het draagvlak voor krimp dominant blijft als de onzekerheden bij vliegen in coronatijd afnemen.

Veiligheid en ecologie (natuur, milieu en landschap) zien Nederlanders nog steeds als topprioriteiten voor de luchtvaart. Gezondheid van reizigers, economie en werkgelegenheid worden dit jaar minder urgent gevonden dan in 2020. Het draagvlak voor maatregelen om de luchtvaart duurzamer te maken, blijft onverminderd groot, vooral als het technologische innovaties in de luchtvaart betreft, zoals stillere en zuinigere vliegtuigen en duurzamere brandstoffen (71%).

Net als vorig jaar verwacht nog steeds een derde van de vliegreizigers na de coronacrisis minder te gaan vliegen dan ze daarvoor gewend waren. Een iets grotere groep, ongeveer vier op de tien, geeft aan bereid te zijn om minder te gaan vliegen dan zij voor corona gewend waren. De groep die bereid is tot minderen, is sinds de eerste meting in 2018 even groot gebleven, dus de coronapandemie lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. Het is daarom moeilijk te voorspellen of Nederlanders ook echt hun vliegfrequentie in de toekomst zullen terugschroeven.

Een derde van alle Nederlanders die voor corona weleens vlogen, is bezorgd ook bij volledige vaccinatie besmet te raken. Een grote groep vloog ook niet meer in de afgelopen 12 maanden: zij gaven als reden dat ze geen zin hadden in ‘gedoe’ dat vliegen tijdens de coronapandemie met zich meebrengt of dat ze de (gezondheids)risico’s te hoog vonden. De mogelijke nadelen die vliegen in coronatijd met zich meebrengt, worden dit jaar wel een stuk minder gevoeld dan in 2020. Zo zijn Nederlanders die voor corona weleens vlogen nu minder bang om besmet te raken of om vast komen te zitten in het buitenland.

Nederlanders geven aan sinds het begin van de coronapandemie anders naar de noodzakelijkheid van bepaalde typen vluchten te zijn gaan kijken. Zo stelt bijna de helft vluchten voor zakelijke doeleinden en vluchten voor het bezoek aan culturele instellingen en evenementen nu minder belangrijk te vinden dan voorheen.

Downloads:

Actueel nieuws Overzicht