COVID maatregelen vanaf 6 november 2021

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvingen wij zojuist bijgaande tekst met het verzoek die te delen met onze achterban:

Bovenop de geldende maatregelen zoals beschreven in de huidige NOTAM is vanaf 6 november de mondkapjesplicht voor contactberoepen actief. Dit is in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 als volgt opgenomen per 6 november 2021:

Artikel 2a.3 Mondkapjesplicht contactberoepen

 1. De beoefenaar van een contactberoep en de klant of patiënt aan wie diensten worden verleend, dragen beiden een mondkapje gedurende het contact.
 2. Het eerste lid geldt niet voor:
  1. personen tot en met twaalf jaar
  2. sekswerkers en hun klanten
  3. klanten en patiënten die een behandeling krijgen aan hun gezicht, voor zover het contactberoep niet op gepaste wijze uitgeoefend kan worden op het moment dat de klant een mondkapje draagt. 

Naast de bovengenoemde uitzonderingen is specifiek voor de luchtvaart het volgende relevant:

 • Het geven van training/instructie/examens in een vliegtuig wordt als een contactberoep gezien, zoals bijvoorbeeld bij een vliegschool het geval is. Hier is de mondkapjesverplichting dus van kracht;
 • ‘In-house’ training van een bedrijf welke niet plaatsvindt in een publieke binnenruimte wordt niet als contactberoep gezien, de mondkapjesverplichting is daar niet van toepassing;
 • In een cockpit waar geen klantcontact plaatsvindt is geen sprake van een contactberoep, en is er geen mondkapjesplicht;
 • Voor (lucht)sporten, zoals parachutespringen, gelden de regels voor sport. En voor sport geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht (artikel 2a.5, aanhef en onder a, Tijdelijke regeling maatregelen covid-19);
 • Voor contactberoepen die volledig buiten plaatsvinden, zoals tandem paragliden en tandem paramotor vliegen, lijkt het dragen van een mondkapje niet heel makkelijk en wellicht zelfs gevaarlijk wanneer deze voor je ogen kan schieten bij hogere snelheden. Daarmee is een andere uitzondering voor de mondkapjesplicht relevant. De verplichting geldt niet indien het dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt (artikel 2a.8 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19).
Nieuws Overzicht