Airspace Infringements 2020

Tijdens de eerste bijeenkomst in 2021 op 18 januari jl. van de Werkgroep Airspace Infringements is teruggekeken op de ontwikkeling van het aantal voorvallen in 2020. We zien een aantal positieve ontwikkelingen, maar dat betekent zeker niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Ondanks de inspanningen neemt het aantal infringements over de jaren nog niet structureel af.

Het aantal Airspace Infringements (AI) binnen de EHAM CTR’s en TMA’s is in 2020 duidelijk afgenomen t.o.v. 2019 (TMA van 78 naar 45 en CTR van 21 naar 13 infringements). Het heeft mogelijk te maken met de aandacht die het VFR verkeer in meerdere mate van ATC heeft gekregen.

Voor EHLE, waar lokaal VFR verkeer een hoog percentage AI veroorzaakt, zien we in de loop van 2020 een duidelijke verbetering optreden. Het grote aantal AI rond Lelystad in de eerste helft van 2020 heeft er echter voor gezorgd dat het totaalbeeld voor heel Nederland t.o.v. 2019 niet is verbeterd.

Als oorzaak voor het grote aantal AI bij Lelystad wordt genoemd de onbekendheid met de nieuwe structuur van het luchtruim en de nieuwe procedures in combinatie met oude gewoontes. Naar aanleiding daarvan is een aantal acties genomen:

  • LVNL heeft tussentijdse publicaties uitgegeven
  • GA organisaties hebben hun achterban extra geïnformeerd over de situatie rond Lelystad
  • LVNL heeft een detail analyse van de Lelystad voorvallen uitgevoerd
  •  In mei 2020 is LVNL gestart met het nabellen van vliegers betrokken bij een AI voor meer bewustzijn en informatie.

 Gezien de positieve ontwikkeling in de tweede helft van 2020 lijken deze acties vruchten af te werpen.

Wat betreft de Eelde TMA en CTR zien we helaas een ander beeld. Vanaf juni 2020 is daar het aantal lokale VFR- en lesvluchten toegenomen en daarmee ook het aantal AI. Het AI-probleem heeft zich dus verplaatst van EHLE naar EHGG.

AOPA is ervan overtuigd dat de voor Lelystad gekozen aanpak goed werkt. Met name de gerichte acties van LVNL lijken effectief te zijn. Ongetwijfeld zijn de COVID-19 vliegbeperkingen van invloed geweest op de cijfers. Niettemin zien we (buiten een enorme dip in april 2020) geen significante terugval van het GA verkeer.

AOPA heeft voorgesteld om in het kader van het verder terugdringen van AI de komende maanden een aantal webinars te organiseren, waarin aandacht wordt besteed aan onderwerpen als luchtruimstructuur, vluchtvoorbereiding en navigatie. AOPA zal deze webinars samen met KNVvL en NACA organiseren. LVNL, CLSK, ILT en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zullen aan de webinars een bijdrage leveren. Binnenkort hoor je hier mee over. 

Gebruik FMC blijft achter bij verwachtingen

Het gebruik van de op 18 juni 2020 ingevoerde Frequency Monitoring Codes (ook wel Listening Squawks) blijft nog wat achter bij de verwachtingen, aldus LVNL.

Tijdens de bijeenkomst van 18 januari werden de cijfers door LVNL getoond. In het ‘7020 gebied’ gebruikte 59% van de vliegers transponder code 7000, 15% 7010 en 26% 7020. In het ‘7010 gebied’ zijn die percentages 56% 7000, 29% 7010 en 15% 7020.

Het oproepen en het gebruik van code 7000 heeft duidelijk de voorkeur van de meeste vliegers. Deze getallen verbazen ons niet. Het heeft naar het oordeel van AOPA vooral te maken met de behoefte van Flight Information Service. AOPA zal binnenkort, samen met KNVvL en NACA, nader onderzoek doen naar het gebruik van FMC.

Nieuws Overzicht