Consultatie ILT tarieven

Op 18 september meldden wij te zijn geconsulteerd betreffende door het CBR vast te stellen tarieven 2021. Onder embargo mochten wij het percentage van 5,8% toen nog niet noemen. Wij hebben geadviseerd de tarieven op een redelijk niveau te brengen en daaruit de kosten te dekken i.p.v. de kosten als uitgangspunt te nemen en de tarieven daarboven uit te laten komen. Zoals verwacht: dovemansoren.

Gelukkig worden we wederom geconsulteerd en wel voor de vast te stellen tarieven 2021 die ILT wil gaan hanteren voor haar diensten. Uiteraard moeten de tarieven omhoog en wel met 1,7%. Vanaf 9 november staat de consultatie open op Internetconsultatie.

<Citaat:> Het doel van deze consultatie is betrokkenen te informeren en te consulteren over de voorgenomen tariefswijziging. Deze internetconsultatie betreft de door de ILT gehanteerde tarieven.

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de ILT worden tarieven in rekening gebracht. In principe vindt er jaarlijks een aanpassing van de tarieven aan de ontwikkeling van de kosten plaats. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat de Rijksoverheid voor het verlenen van diensten aan derden zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening brengt. Veel tarieven die de ILT tot nu toe hanteert zijn niet kostendekkend. 

Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid  (publicatie CPB september 2020) zullen de tarieven per 1 januari 2021 stijgen met 1,7%. De tariefwijziging per product kan iets afwijken door het afronden van de bedragen. <einde citaat>.

Wij vragen ons daarbij af wat er is gebeurd met het rapport dat de Tweede Kamer vorig jaar liet opstellen door Sira betreffende de vergelijking van tarieven van Kiwa en ILT in vergelijk met andere Europese landen, waarvan wij het deel dat handelt over luchtvaart hier bij sluiten.

Pagina 31 meldt: "Voor zowel de tarieven die Kiwa als de ILT hanteert, geldt dat de individuele tarieven niet verklaard kunnen worden door de individuele kostprijzen." en pagina 47: "Het is bij de meeste betrokken organisaties niet transparant en duidelijk hoe individuele tarieven tot stand zijn gekomen en welke (politieke) keuzes daarbij op individueel of productniveau zijn gemaakt." 

Voor ons bekende stellingen. Dat melden wij al jaren: geen enkele relatie tussen product/kwaliteit en prijs. Het gemakzuchtige verwijzen naar het buitenland dat daar wellicht veel uit de algemene middelen gedekt wordt, waar Nederland kiest voor "vervuiler betaalt", snijdt ook geen hout, omdat de algemene belastingdruk in bijvoorbeeld Duitsland niet wezenlijk afwijkt van die in Nederland en de tarieven van verschillende hier door Kiwa en ILT geleverde diensten, daar wel lager zijn.

Nieuws Overzicht