Correspondentie AOPA inzake dossier Lelystad

Ter illustratie van een van de vele dossiers waar bestuursleden van AOPA zich mee bezig houden en waarbij zij uitgenodigd worden door de luchtvaart autoriteiten, hierbij een overzicht van de correspondentie betreffende een deel van het dossier LELYSTAD.

Datum: 8 november 2019 om 12:23:08 CET
Onderwerp: Terugkoppeling besluit toekomstige adviesroute van/naar Lelystad VFR-route BRAVO

Beste betrokkenen,

Op donderdag 18 april 2019 heeft u deelgenomen aan de gebruikersconsultatie over een adviesroute van / naar de Lelystad VFR route BRAVO. Daarvan heeft u per e-mail van 7 juni jl terugkoppeling ontvangen en is aangegeven dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) na het uitvoeren van de veiligheidsstudie een definitieve scenariokeuze zou maken, de onafhankelijke toetsing door ILT zou worden gestart en zou worden besloten over de potentiele implementatiedatum van het ontwerp. Op verzoek van het Ministerie van IenW wordt u hier nu nader over geïnformeerd.

Zoals eerder kenbaar is gemaakt, heeft het kabinet met betrekking tot de Provincie Flevoland het voornemen Lelystad Airport voor handelsverkeer open te stellen en een aantal windparken te realiseren. Vanwege de vliegveiligheid nabij Lelystad Airport is onderzocht onder welke voorwaarden windplan Groen (aan de oostkant van de luchthaven) gerealiseerd kan worden. Daarom is een aantal windturbines uit het windplan geschrapt en wordt er een aantal op een lagere hoogte gerealiseerd dan voorzien. Voorts is in opdracht van het Ministerie van IenW door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een adviesprocedure ontworpen tussen de rand van het Veluwemeer (reporting point VICTOR) en reporting point BRAVO voor het onder de 1.000 voet vlieghoogte kunnen bereiken van de VFR-routes binnen de Lelystad CTR (zoals onder special VFR-omstandigheden). De vlieger blijft zelf verantwoordelijk voor de minimum vlieghoogte boven de windturbines en andere obstakels.

Mede naar aanleiding van uw consultatie van 18 april jl. zijn er door de LVNL voor de adviesprocedure BRAVO twee scenario’s ontworpen, waarbij scenario 1 een rechte lijn betreft tussen VICTOR en BRAVO en bij scenario 2 inbound de rand van het Harderbos als lijnkenmerk gevolgd wordt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft aangegeven dat beide ontwerpscenarios veilig zijn. Hierop is een afweging gemaakt tussen de twee scenario’s. Alhoewel er bij scenario 2 meer ruimte is tussen de in- en outbound adviesprocedure dan bij scenario 1, ligt bij scenario 2 de inbound adviesprocedure dichter bij een aantal windturbines waardoor het risico op verminderde obstakelklaring en zogturbulentie groter is dan bij scenario 1. Daarnaast wordt bij scenario 1 in een rechte lijn gevlogen, terwijl scenario 2 een aantal extra bochten heeft doordat inbound de rand van het Harderbos als lijnkenmerk gevolgd wordt, wat mogelijk extra veiligheidsrisico’s met zich meebrengt (bijvoorbeeld door een hoge werkbelasting voor de vlieger). Op basis hiervan heeft het Ministerie van IenW geconcludeerd dat met betrekking tot de vliegveiligheid scenario 1 een grotere meerwaarde heeft dan scenario 2. Voorts wordt de werking en de vliegveiligheid van scenario 1 door Lelystad Airport in samenwerking met ILT, LVNL en de GA gemonitord. Indien uit de monitoring blijkt dat dit wenselijk is, spannen de Provincie Flevoland en de initiatiefnemer van windplan Groen zich in om alsnog een lijnkenmerk hiervoor te realiseren.

Met scenario 1 voor de adviesprocedure BRAVO, heeft de ILT onlangs aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verklaring van geen bezwaar voor windplan Groen verleend. Nadat er duidelijkheid is over de start van de realisatie van het windplan, zullen afspraken gemaakt worden over het realisatiemoment van adviesprocedure BRAVO. De adviesprocedure wordt dus pas op een later moment geïmplementeerd en is op dit moment nog niet van kracht.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Secretaris Programma Realisatie Luchtverkeersleiding Lelystad Airport

Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 18:49
Onderwerp: Terugkoppeling consultatie adviesroute naar Lelystad VFR route BRAVO

Beste deelnemer,

Afgelopen donderdag 18 april 2019 heeft u deelgenomen aan de gebruikersconsultatie over een adviesroute van / naar de toekomstige Lelystad VFR route BRAVO. Allereerst wil ik u bedanken voor uw deelname en uw bereidheid om met elkaar in gesprek te blijven. De consultatie heeft waardevolle input opgeleverd. In deze email licht ik toe hoe wordt omgegaan met de ontvangen input en hoe het vervolgtraject eruit ziet.

De vragen en discussies tijdens de sessie hebben geholpen een beter begrip van uw visie op het onderwerp te krijgen en worden meegenomen in het ontwerptraject en het vervolg. De opmerkingen en suggesties zijn zorgvuldig beschouwd waarna meerdere wijzigingen zijn aangebracht in het aan u voorgelegde ontwerp. De belangrijkste wijziging is dat er op basis van de door u geleverde input een tweede ontwerpscenario wordt geïntroduceerd, welke, onder voorbehoud van de in mei volgende veiligheidsbeoordeling, als voorkeurscenario is aangewezen. Bijgaand vindt u een samenvatting van de overwegingen om het ontwerp aan te passen of niet. 

Er zijn gedurende de sessie ook meerdere onderwerpen besproken buiten de scope van de bijeenkomst, zoals VFR routes binnen de toekomstige CTR en bijbehorende capaciteitsvraagstukken. Ondanks dat deze opmerkingen niet leiden tot aanpassingen in het ontwerp van de adviesroute zijn deze signalen wel van belang voor andere trajecten richting de transitie van de luchthaven naar een gecontroleerd veld. De door u gemaakte opmerkingen zullen in de bijbehorende trajecten rondom capaciteit en routes binnen de CTR worden behandeld. 

Na het uitvoeren van de veiligheidsstudie zal het ministerie van IenW een definitieve scenariokeuze maken en wordt de onafhankelijk toetsing door ILT gestart. Vervolgens zal worden besloten over de potentiele implementatiedatum van het ontwerp.

Nogmaals hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om contact met LVNL te zoeken.

Met vriendelijke groet,

Secretaris Programma Realisatie Luchtverkeersleiding Lelystad Airport

Verzonden: dinsdag 16 april 2019 17:01
Onderwerp: Details consultatie adviesroute naar Lelystad VFR-route BRAVO
 

Beste deelnemer,          

U heeft zich aangemeld voor de consultatiebijeenkomst over het ontwerp van een adviesroute naar de toekomstige Lelystad VFR-route BRAVO, hartelijk dank voor uw interesse. De inhoudelijke informatie heeft u afgelopen week ontvangen, hierbij ontvangt u ook de laatste praktische informatie. 

Tijd:                      Donderdag 18 april van 12:30 tot 14:30 uur

Locatie:               Aviodrome – zaal Friendship Foyer

We kijken er naar uit u donderdag te zien in het Aviodrome.

Met vriendelijke groet,

Secretaris Programma Realisatie Luchtverkeersleiding Lelystad Airport 

 

Sent: Friday, April 12, 2019 12:17:58 PM
Subject: Informatie consultatie adviesroute naar Lelystad VFR-route BRAVO

Beste deelnemer,

Ter voorbereiding van de komende consultatiebijeenkomst over een adviesroute naar de toekomstige Lelystad VFR-route BRAVO ontvangt u bijgaand het ontwerp dat ter consultatie wordt voorgelegd. De onderstaande al aangekondigde bijeenkomst zal op donderdag 18 april van 12:30 tot 14:30 plaatsvinden in het Aviodrome. Heeft u zich niet aangemeld, maar wenst u toch aanwezig te zijn? Dan vragen we u uiterlijk 15 april een e-mail te sturen aan: consultatielelystad@lvnl.nl.

Tijdens de consultatiebijeenkomst zullen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Luchtverkeersleiding Nederland u een uitgebreide toelichting geven over de context, aanleiding en overwegingen die hebben geleid tot het voorgenomen ontwerp. Vervolgens zal er ruimte zijn voor vragen en discussie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een samenvatting van de geleverde input waarna dit wordt meegenomen in de ontwerpoverwegingen.

Met vriendelijke groet,

Secretaris Programma Realisatie Luchtverkeersleiding Lelystad Airport 

 

Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 16:39
Onderwerp: Uitnodiging consultatie adviesroute naar Lelystad VFR route BRAVO

Beste deelnemer,

Consultatiebijeenkomst adviesroute naar BRAVO

Middels deze email nodigen wij u uit voor een consultatiebijeenkomst over de uitwerking van een adviesroute tussen het Veluwemeer en BRAVO. Zoals in onderstaande email al is aangegeven werkt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een vliegprocedure ten behoeve van een veilige bereikbaarheid van BRAVO, rekening houdend met geplande windturbines in de Flevopolder. Hierbij wordt expliciet gekeken naar de situatie waarin Special VFR condities zich voordoen waardoor een vlieghoogte lager dan 1000 ft nodig is.

Deze consultatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 april van 12:30 tot 14:30 op Lelystad airport. We vernemen graag vóór 11 april of u aanwezig bent bij de bijeenkomst. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan: consultatielelystad@lvnl.nl. 

Voorafgaand aan de consultatie ontvangt u een bericht met daarin het inhoudelijk ontwerp waarop u gedurende de consultatiebijeenkomst kunt reageren.

Status gesprek VFR routes

Naar aanleiding van onderstaande email punt #2 hebben we een aantal aanmeldingen van vliegers ontvangen die expertise willen inbrengen ten aanzien van de gepresenteerde VFR routes Lelystad. Zoals op 4 februari afgesproken gaan wij met deze vliegers in gesprek over de gedeelde zorgen. Op een nog nader te bepalen communicatiemoment zullen we een terugkoppeling van dit proces en de bijbehorende inhoud verzorgen.

Met vriendelijke groet,

Secretaris Programma Realisatie Luchtverkeersleiding Lelystad Airport

 

Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 15:26
Onderwerp: E-mail naar aanleiding van informatiebijeenkomst VFR-routeontwerp

Beste deelnemer, 

Op 4 februari bent u aanwezig geweest op de informatiebijeenkomst over de toekomstige VFR-routes voor Lelystad Airport. Via deze weg wil ik u nogmaals hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Tijdens de bijeenkomst is toegezegd terug te komen op een viertal thema’s waar veel vragen over waren. In deze e-mail zal ik aangeven hoe Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), gezamenlijk met het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Lelystad Airport, met deze thema’s aan de slag gaan. Naar aanleiding van een aantal gearticuleerde zorgen en inhoudelijke suggesties, wordt nog e.e.a. nader uitgezocht. Graag willen wij de komende periode de dialoog met u intensiveren, om u te informeren en te blijven te betrekken bij de transitie naar een gecontroleerde luchthaven.

1. Communicatie

Er is door deelnemers een sterke behoefte uitgesproken om nauwer betrokken te worden bij de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dit is een duidelijk signaal en hier geven wij vanuit LVNL, CLSK, het ministerie van IenW, en Lelystad Airport graag op de volgende wijze invulling aan:

-          Er komt een vaste contactpersoon vanuit LVNL voor de lokale gebruikers. Deze contactpersoon en/of een afvaardiging van de toekomstige luchtverkeersleiders zal maandelijks deelnemen aan het Operationeel Overleg Luchthaven Lelystad (OOLL).

-          Er komt vanuit LVNL een webpagina met nieuws en informatie over vliegen op Lelystad Airport als gecontroleerde luchthaven. Dit portal is bedoeld voor zowel professionele als recreatieve gebruikers.

-          Voor de zomer komen de toekomstige luchtverkeersleiders, samen met vertegenwoordigers van Lelystad Airport bij u langs om kennis te maken. U krijgt persoonlijk uitleg over de nieuwe situatie en kunt met de verkeersleiders in gesprek gaan. Hiermee krijgen zij inzicht in uw organisatie en de specifieke behoeften die onder de gebruikers leven.

-          Vanwege de geplande bouw van windturbines vlakbij de luchthaven ontwikkelt LVNL in opdracht van het ministerie van IenW een adviesroute vanaf BRAVO tot aan het Veluwemeer. Rond maart/april organiseren wij hierover een consultatiebijeenkomst.

-          LVNL organiseert in juni een ‘Be prepared day’ voor alle professionele en recreatieve gebruikers van de luchthaven. Als vervolg op deze dag zullen er diverse gebruikersbijeenkomsten worden georganiseerd met verschillende thema’s. De keuze van de specifieke thema’s is mede afhankelijk van uw input.

-          Vanwege de door u getoonde interesse in de toekomstige capaciteit van de luchthaven voor VFR verkeer, zal de luchthaven hierover uiterlijk voor de zomer een bijeenkomst organiseren en hier LVNL bij betrekken. 

2. Ontwerp VFR-routes

Tijdens de bijeenkomst op 4 februari hebben we uw zorgen over enkele onderdelen van het VFR-routeontwerp gehoord. De situatie rondom punt YANKEE en de mogelijkheid van kruisend verkeer bij starten baan 05 is hierbij onderdeel van gesprek geweest. Ook is de hoogte van route MIKE op de grens van de Schiphol TMA ter sprake gekomen. Veiligheid is onze topprioriteit en we willen dan ook graag in gesprek over de door u geuite zorgen.

Wij zijn hiervoor op zoek naar een aantal vliegers (ca. 5) die hun expertise in willen brengen. Mocht u interesse hebben om uw expertise in te brengen dan kunt u zich uiterlijk 1 maart aanmelden middels een reply op deze e-mail. Wij organiseren vervolgens in maart een bijeenkomst met deze expertgroep om in gesprek te gaan over het ontwerp. Ter voorbereiding op dit gesprek worden de genoemde punten nogmaals door ons nagelopen.

3. Capaciteit

Er zijn vragen gesteld over de hoeveelheid klein verkeer (vaste vleugel en heli´s) wat door middel van de ontworpen routes, zowel onder VFR als Special VFR condities kan worden afgehandeld. Zoals tijdens de bijeenkomst toegelicht is dit een complexe vraag met grote afhankelijkheden van de wijze waarop het verkeersaanbod zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. Desondanks willen wij u graag meer inzicht bieden in de mogelijke aantallen vliegbewegingen onder diverse aannames. Vanwege de door u getoonde specifieke interesse hierin, zal de luchthaven hierover uiterlijk voor de zomer een bijeenkomst organiseren en hier LVNL bij betrekken. 

4. Toekomstige mogelijkheden kleine luchtvaart.

Er zijn vragen gesteld over de mogelijke afbouw van kleine luchtvaart op Lelystad Airport over de jaren heen. In het ondernemingsplan van de luchthaven zijn hier aannames over gedaan. Tevens was hiertoe aan de Alderstafel Lelystad werkspoor 8 ingericht, een en ander onder leiding van de provincie Flevoland.

De luchthaven en de Provincie Flevoland zullen in dit kader met u in gesprek gaan over hoe wordt omgegaan met de verwachte capaciteitsontwikkeling voor de kleine luchtvaart. Daarnaast is de GA betrokken bij het proces van de luchtruimherziening en worden ontwikkelingen en vraagstukken in de sector besproken en aangepakt via het bestaande overleg (GA platform) met het ministerie van IenW. Binnenkort wordt hiervoor gezamenlijk weer het jaarwerkplan vastgesteld. 

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en blijf de komende periode graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Mede namens ministerie van IenW, Lelystad Airport en CLSK,

Jurgen van Avermaete (LVNL)

Nieuws & Publicaties Overzicht