Nieuwe tool ILT t.b.v. melden voorvallen

IL&T heeft recent een nieuwe meldtool gelanceerd. Deze meldtool is gebruiksvriendelijker dan de versie van EASA en bovendien meer toegespitst op de 'lichte' luchtvaart.

Via deze link komt u op de juiste webpagina: https://www.ilent.nl/onderwerpen/voorvallen-luchtvaart  Aldaar wordt u naar de toepasselijke formulieren geloodst. 

Meldplicht

De Verordening (EU) nr. 376/2014 voor het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart is sinds 15 november 2015 van kracht en vervangt Richtlijn nr. 2003/42/EC. De meldplicht voor organisaties in de commerciële luchtvaart blijft in stand en er komt meer nadruk op de uniformiteit en kwaliteit van de meldingen. Vanwege de verordening is ook de lichte luchtvaart (luchtvaart die niet commercieel of militair is) verplicht om voorvallen te melden.

Een luchtvaartvoorval is elke veiligheid gerelateerde gebeurtenis die: 
1. Een luchtvaartuig, de inzittenden of andere personen in gevaar brengt of zou kunnen brengen
2. In het bijzonder een ongeval of een ernstig incident omvat

Nieuws & Publicaties Overzicht