Internetconsultatie tarieven ILT 2019

ILT wil betrokkenen informeren en consulteren over de voorgenomen tariefswijzigingen. Het betreft hier de tarieven die ILT in rekening brengt, niet de tarieven die Kiwa voor haar producten in rekening brengt.

U kunt uw op- en aanmerkingen kwijt op Internetconsultatie aanpassing tarieven 2019

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen tot wijziging - per 1 januari 2019 - van de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen.

In de periode van 2 november tot en met 30 november 2018 zijn de nieuwe tarieven (concept-tariefregelingen) voor consultatie beschikbaar op de website van het Overleg Infrastructuur en Waterstaat.

Het doel van deze consultatie is betrokkenen te informeren en consulteren over de voorgenomen tariefswijziging. Deze internetconsultatie betreft  de door de ILT gehanteerde tarieven. 

 

Voor de vergunningverlenende werkzaamheden van de ILT worden tarieven in rekening gebracht. In principe vindt er jaarlijks een aanpassing va de tarieven aan de ontwikkeling van de kosten plaats. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat de Rijksoverheid voor het verlenen van diensten aan derden zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening brengt. Veel tarieven die de ILT tot nu toe hanteert zijn niet kostendekkend. 

 

Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid  (publicatie CPB september 2018) zullen de tarieven per 1 januari 2019 stijgen met 2,44 %. Hierbij kan de tariefwijziging per product iets afwijken van 2,44 % door het afronden van de bedragen. 

 

Tevens is in de regeling luchtvaart een tiental nieuwe producten/vergunningen met de bijbehorende tarieven opgenomen.

 

Het streven is de regelingen in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2019.

Kiwa voert een consultatie uit over haar tariefvoorstellen voor 2019 voor de producten/vergunningen, die zij uitgeeft namens de bewindspersonen van Infrastructuur en Waterstaat. De door Kiwa gehanteerde tarieven zijn met p.m. aangeduid of niet in de regelingen vermeld (documenten Wet personenvervoer 2000).

Nieuws & Publicaties Overzicht