Hoger startgewicht Micro Light Aircraft (MLA) eindelijk geaccepteerd!

Met ingang van 1 april 2024 of direct na publicatie van het Koninklijk Besluit (dat nog wel door de Koning moet worden getekend), treedt deze nieuwe regeling in werking.  Wat dit in de praktijk voor de MLA-eigenaar en MLA-vlieger betekent, belichten wij in dit artikel.

De historie en de wettelijke achtergrond. Bij de ondertekening door de EU-leden van de nieuwe Basic Regulations (BR) in 2018 (EU 2018/1139) werd het mogelijk om de regelgeving zodanig aan te passen dat alle daarvoor geschikte MLA’s tot 600 kg MTOM onder nationale wet- en regelgeving zouden kunnen vallen. Daarvoor moest gebruik worden gemaakt van de Opt-Out als bedoeld in artikel 2 (scope) van de BR in lid 3 onder (d) e.v. lid 8 onder (a en b). Daarmee vallen deze luchtvaartuigen onder Annex 1 van de BR en worden nationaal geregeld.

Om dit te bereiken moest een regeling worden gemaakt die de technische zaken nader beschrijft. In eerste instantie was er vanuit het Ministerie en ILT enige weerstand tegen het AOPA-plan om deze luchtvaartuigen nationaal te regelen, maar door goede samenwerking tussen AOPA en de KNVvL en een uitvoerige uitleg en het duidelijk maken van de voordelen, is men daarin toch mee gegaan. Het schrijven van de regeling en het administratief afhandelen hebben veel langer geduurd dan wij hadden verwacht. Nu eindelijk is het dan gelukt. Dank aan het ministerie van I&W en met name de GA specialist bij het ministerie.

Wat is er nu precies afgesproken in de regels rond de MLA Opt-Out? De Regeling Nationale Veiligheidsvoorschriften Luchtvaartuigen wordt aangepast zodat het mogelijk wordt op basis van technische uitgangspunten en een geluidscertificaat een MLA  in het burger luchtvaart register in te schrijven die een MTOM heeft van maximaal 600kg. Voor watervliegtuigen geldt een MTOM van 650 kg. 

Omdat zwaardere vliegtuigen meer geluid zouden kunnen produceren zijn ook de geluidsnormen aanpast. Deze regeling komt erop neer dat een MLA met een TRPS (Total Recovery Parachute System) tot 472,5 kg MTOM maximaal 60 dB(A) mag produceren zoals dat nu ook het geval is. Tot 570 kg MTOM volgt de geluidsnorm een glijdende schaal van 472,5 kg met 60 dB(A) naar 70dB(A) met 600kg MTOM. De maximale geluidsproductie is daarmee 70 dB(A). Watervliegtuigen die een MTOM hebben van 650 kg mogen ook maximaal 70dB(A) produceren.

Voor de initiële luchtwaardigheid en daarmee de toelating tot het Nederlands Burgerluchtvaart Register en het verkrijgen van het Nederlandse Special Bewijs van Luchtwaardigheid vallen we terug op de eisen die in Duitsland en Tsjechië voor luchtvaartuigen gelden met een MTOM van 600 kg en voor watervliegtuigen 650kg.

Met betrekking tot het onderhoud aan MLA’s is geen wijziging bedacht. De eigenaar/houder van een MLA mag zelf (deels) onderhoud blijven uitvoeren en gebruik maken van de regeling zoals bedoeld in Part ML (EU 1321/2014). 

De bestaande vloot heeft al een S BVL en zou daarom buiten de regeling vallen. Daarom zijn wij nu in overleg met het ministerie van I&W om te bepalen op basis van welke documenten een nu reeds geregistreerde MLA onder de nieuwe regelgeving zou kunnen vallen. Wij verwachten dat dit proces nog enkele weken kan duren. Duidelijk is wel dat er een verklaring van de fabrikant noodzakelijk is die aangeeft dat het fabricage nummer en registratienummer geschikt zijn voor een hogere MTOM dan 450kg of 472,5 kg. Dit tot een maximum van 600kg. Ook zal er een geluidscertificaat nodig zijn dat aangeeft dat binnen de eerder beschreven limieten zal worden gevlogen.

De precieze documentatie die noodzakelijk is wordt zoals gezegd op dit moment uitgewerkt. Wij zullen z.s.m. nader nieuws op onze website plaatsten. 

Voor vragen kunt u terecht bij: gvmtaffairs@aopa.nl

Nieuws Overzicht