TGB Grootebroek (Enkhuizen) tot 1500' 5-7 oktober

Ten behoeve van vluchten met het Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) type Puma DDL in het kader van een NATOPS-oefening genaamd ‘Prep West’ wordt als oefengebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Grootebroek aangewezen

Beschikking Ministerie van Defensie

Datum: 26 augustus 2020 Bestuursstaf

Nummer: MLA/147/2020 Militaire Luchtvaart Autoriteit

1

Onderwerp: Instelling tijdelijk gebied met

beperkingen Grootebroek

(RPAS-vluchten)

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

HANDELENDE:

in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

GELEZEN:

het verzoek van de commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land, Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance Commando, 107 Aerial Systemsbatterij van woensdag 19 augustus 2020;

GELET OP:

artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1

1. Ten behoeve van vluchten met het Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) type Puma DDL in het kader van een NATOPS-oefening genaamd ‘Prep West’ wordt als oefengebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Grootebroek aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

 

TGB Grootebroek

een cirkelvormig gebied met een straal van twee (2) nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 52°42'56.80"N 005°13'56.90"E, van grondniveau tot 1500 ft AMSL (zie figuur).

2. Het TGB Grootebroek, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op de hieronder genoemde dagen en tijdstippen:

Week 41:

maandag 5 oktober 2020 van 16:00 uur tot dinsdag 6 oktober 2020 04:00 uur lokale tijd;

dinsdag 6 oktober 2020 van 16:00 uur tot woensdag 7 oktober 2020 04:00 uur lokale tijd.

Beschikking Ministerie van Defensie

Datum: 26 augustus 2020 Bestuursstaf

Nummer: MLA/147/2020 Militaire Luchtvaart Autoriteit

2

TGB Grootebroek

Artikel 2

Voor het gebruik van het TGB Grootebroek gelden de volgende regels:

a. het uitvoeren van andere dan bij de inzet betrokken vluchten in het TGB is niet toegestaan, met uitzondering van door tussenkomst van Amsterdam FIC gecoördineerde HEMS- en SAR-vluchten en vluchten van de Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur, afdeling Luchtvaart, of vluchten waar werkafspraken en voorwaarden voor zijn vastgelegd tussen Amsterdam FIC en de RPAS commandant;

b. gedurende de uitvoering van de vluchten met het RPAS dient over de vluchten, genoemd in onderdeel a, te allen tijde contact mogelijk te zijn tussen de uitvoerende eenheid en Amsterdam FIC;

c. de vluchtuitvoerder coördineert de aanvang en beëindiging van de vluchten met Amsterdam FIC;

Beschikking Ministerie van Defensie

Datum: 26 augustus 2020 Bestuursstaf

Nummer: MLA/147/2020 Militaire Luchtvaart Autoriteit

3

d. het uitvoeren van de vluchten met het RPAS boven aaneengesloten bebouwing, ziekenhuizen, sanatoria en mensenverzamelingen wordt vermeden, tenzij dit voor het doel van de vlucht noodzakelijk is;

e. tijdens de uitvoering van de vluchten met het RPAS worden de in het “Operations Manual” en “Permit to Fly” opgenomen beperkingen in acht genomen;

f. voor aanvang van de vluchten met het RPAS stelt de vluchtuitvoerder zich op de hoogte met betrekking tot plaatsen die geschikt zijn voor het uitvoeren van een noodlanding;

g. de vliegroute en vlieghoogte worden zodanig gekozen dat in geval van een noodlanding het risico voor derden zoveel mogelijk wordt beperkt;

h. de maximale vlieghoogte binnen het TGB bedraagt 1000 ft AMSL.

Artikel 3

Handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking levert een strafbaar feit op ingevolge artikel 33 van het Besluit luchtverkeer 2014.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van maandag 5 oktober 2020 en vervalt met ingang van donderdag 8 oktober 2020.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal tevens bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM.

De Minister van Defensie,

voor deze,

De plaatsvervangend Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit,

Ir. A.L. Vergroesen

KTZ(TD)

Beschikking Ministerie van Defensie

Datum: 26 augustus 2020 Bestuursstaf

Nummer: MLA/147/2020 Militaire Luchtvaart Autoriteit

4

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

Beschikking Ministerie van Defensie

Datum: 26 augustus 2020 Bestuursstaf

Nummer: MLA/147/2020 Militaire Luchtvaart Autoriteit

5

TOELICHTING

Sinds enkele jaren heeft het Ministerie van Defensie de beschikking over verschillende typen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Een RPAS kan conform de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s).

Vanwege toekomstige inzet in nationale operaties wil men de samenwerking tussen ‘advanced search’ teams van de Genie en RPAS-eenheden beoefenen. Derhalve zal begin oktober 2020 de oefening ‘Prep West’ plaatsvinden. Ten behoeve van deze oefening is in deze beschikking op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Grootebroek ingesteld. Tijdens deze oefening zullen RPAS-vluchten worden uitgevoerd. De grenzen van het TGB zullen daarbij niet worden overschreden.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur, afdeling Luchtvaart, en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten of vluchten waar werkafspraken en voorwaarden voor zijn vastgelegd tussen Amsterdam FIC en de RPAS commandant, mogen na toestemming van Amsterdam FIC het TGB binnen vliegen.

TGB Luchtruimsluitingen Overzicht