70ste ALV van AOPA Netherlands op 12 april 2014

Voorafgaand aan het GA-Congres werd de 70ste ALV van AOPA gehouden. De opkomst was redelijk goed en de leden toonden zich zeer betrokken.

Hierbij de belangrijkste punten, het verslag volgt in een volgende E-Nieuwsbrief en wordt ook weer in Pilots & Planes geplaatst.

Jan de Vries werd in 2003 tot voorzitter verkozen en heeft Mark Rademaker als een goede opvolger voorgesteld aan de ALV. Jan heeft AOPA bijna 11 jaar als voorzitter geleid. Hij heeft zich ingezet voor de samenwerking in de GA-Sector door oprichting van de GA Stuurgroep. Die is nog steeds actief onder de naam GA-Overlegplatform en heeft in 2013 weer een nieuw bestuurlijk elan gekregen met het Quo Vadis initiatief. Jan heeft het verenigingbureau geprofessionaliseerd en heeft ons ledenbulletin de full color uitstraling gegeven onder de nieuwe titel Pilots & Planes. Er zijn nog veel meer zaken te benoemen, bijvoorbeeld het voorzitteroverleg met de Vliegclubs dat resulteerde in de oprichting van de onafhankelijke Stichting AFF. Hiermee worden de kleinere vliegscholen begeleid bij de omzetting naar de EU ATO structuur. Dit collectief leidt tot verdere standaardisering van de opleidingen en kosten reductie bij de scholen met behoud van zelfstandigheid.

Gerrit Brand was AOPA bestuurder sinds 2006, hij was met name verantwoordelijk voor de AOPA pagina’s in Pilots & Planes. Gerrit heeft ook een grote redactionele bijdrage geleverd aan de content van de website en hij heeft met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen AOPA vertegenwoordigd op  de evenementen in Noord Nederland.  Gerrit zal AOPA blijven steunen als ambassadeur Noord Nederland.

Gerrit en Jan werden door de ALV en het bestuur hartelijk bedankt voor hun bewezen diensten De vergadertijd was helaas wat te beperkt om hierbij uitgebreider stil te staan. Als dank voor de inzet werd hen door AOPA een uur vliegles op de 747 simulator aangeboden.

Bestuursverkiezingen: de openvallende plaatsen door het vertrek van Jan en Gerrit werden op voordracht van het bestuur ingevuld door:
Mark Rademaker voorzitter; Mark functioneerde al  als vice voorzitter, secretaris en was verantwoordelijk voor de juridische zaken.

  • Jan Bos, aan hem zal de functie van secretaris worden toegewezen
  • Kay Regnery als algemeen bestuurslid met aandacht voor de juridische zaken.
  • Eugenie Kalshoven was aftredend en gelukkig voor een volgende termijn beschikbaar. AOPA kan niet zonder haar sturende en uitvoerende bijdrage aan de  FCL omzetting naar EU-beleid en alles wat daaruit voortkomt.

De ALV bekrachtigde deze voordrachten met applaus.

Overzicht van de lopende zaken. De kernactiviteit van AOPA is het opkomen voor de belangen van de General Aviation, we houden de leden daarover twee wekelijks op de hoogte via de E-Nieuwsbrief en 8 keer per jaar met Pilots & Planes. In dit artikeltje alleen een paar hoofdzaken. AOPA is volop in samenwerking met de andere GA-sector partijen bezig met de GA business, het gaat om ruimte om te vliegen, toekomstvaste accommodaties, kostenbeheersing en vliegveiligheid. In het komende verslag staan de details zoals ook in de vergadering besproken.

Financieel verslag en bijgestelde begroting. Waar betalen we dit van?  Met de contributie die door de leden wordt opgebracht, AOPA ontvangt geen subsidies. Veel AOPA werk is vrijwilligerswerk met een beperkte ondersteuning van het bureau. We zien een terugval van de contributie-inkomsten van bijna 5% per jaar sinds 2010. In 2013 hadden we extra kosten aan Pilots & Planes, vernieuwing van de automatisering, en versterking van het secretariaat. Hierdoor is een flink verlies ontstaan dat we gelukkig uit het eigen vermogen hebben kunnen aanvullen. Voor 2014 is een nieuw budget aan de leden voorgelegd met als doelstelling: geen verlies. Er is flink in de kosten van Pilots & Planes en het secretariaat gesneden, er zal meer beroep gedaan worden op vrijwilligers. Met name de PR activiteiten zullen verder aangezwengeld met de verfrissende aanpak die Niels Broekhof op de ALV presenteerde. AOPA komt  met vrijwillige inzet van de bestuursleden op meer evenementen in beeld.  Er wordt naar sponsoren gezocht. Ary Stigter zal zich in de loop van 2014 als part time betaalde kracht van AOPA terugtrekken, hij blijft actief binnen de Stichting AFF.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

General Aviation Congres druk bezocht

Het General Aviation congres dat zaterdag 12 april door AOPA en KNVvL werd georganiseerd, was een groot succes. Ruim 120 bezoekers vonden hun weg naar  de DEVOORT hangaar op Lelystad Airport. Het evenement, dat direct na de Algemene ledenvergadering van AOPA plaatsvond had als thema”Veiligheid creëer je zelf”. Dit thema werd gekozen naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid  in zake incidenten en ongelukken in de kleine luchtvaart. Voor de AOPA en KNVvL genoeg reden om alle aspecten van veilig vliegen gezamenlijk nog eens onder de loep te nemen.

Na de openingswoorden van de kersverse voorzitter Mark Rademaker namens AOPA en vice-voorzitter Bert Wijnands van de KNVvL was het woord aan Erwin Muller en Maurice Peters van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hierin blikten ze terug op een aantal ongelukken in incidenten van de afgelopen jaren en wezen ze op de verantwoordelijkheid van de sector om dit aantal naar beneden te krijgen. Het merendeel van de incidenten en ongelukken was immers te wijten aan het zich niet houden aan procedures. Muller benadrukte het belang van een open cultuur binnen de GA waarin over incidenten en gevaarlijke situaties gesproken kan worden. Ook dienen er maatregelen te worden genomen om bepaalde vaardigheden en de risicoperceptie van piloten te verbeteren.

Sidney Dekker, van de Human Factors Adviesgroep, hoogleraar, onderzoeker en publicist vertelde op originele wijze over de verschillende methodieken die wereldwijd worden toegepast om risico’s te inventariseren en de rol die wij daar als piloten in spelen.

Herman Hello, Head of Training bij de KLM gaf de bezoekers een kijkje in de keuken van onze nationale luchtvaartmaatschappij. De KLM ontdekte de afgelopen jaren dat de menselijke factor door de introductie van allerhande technische hulpmiddelen bij piloten uit het vizier dreigde te raken. De nadruk ligt daar bij de training van piloten veel meer dan tevoren op vliegerschap; meer naar buiten kijken, kortere en duidelijkere checklists, ervaring met vreemde standen van het toestel opdoen. Presentatie Herman

Freek Mohrmann, safety manager bij de Delftse Studenten Aeroclub, vertelde over Safety Culture studies in de Verenigde Staten. Hij liep stage bij de NTSB in Washington en studeerde af op Human Performance & Automation in de Luchtvaart. Hij benadrukte het belang om een Safety Management Systeem op te zetten, ook binnen kleine GA organisaties. Presentatie Freek

De dag werd als zeer nuttig en informatief ervaren, zowel door de aanwezige leden van AOPA en KNVvL als door de sprekers zelf. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we ernaar streven om in 2015 weer een General Aviation Congres te organiseren.

Niels Broekhof, AOPA Bestuurslid PR

Zodra we toestemming van de inleiders hebben zullen we hun presentaties op de site zetten

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

AOPA -NL E-Nieuwsbrief van 19 april 2014

Lees in deze E-Nieuwsbrief weer alles over:

Je kan de volledige AOPA E-Nieuwsbrief van 19 april 2014 hier downloaden

Geplaatst in Algemeen, Nieuwsbrief | Een reactie plaatsen

Arnold Burlage: Lelystad Airport politiek of noodzaak

Voor u op ‘Zakenreisnieuws’ gelezen.

AOPA is voorstander van de luchtvaart in het algemeen en van de GA in het bijzonder.  De uitbreiding van EHLE biedt ook kansen maar we maken ons ernstig zorgen over de kosten die hieruit voortkomen. Het plan dat nu gepresenteerd is, geeft geen enkel inzicht in de bijdrage die de GA moet leveren. Op dit moment is EHLE uitsluitend beschikbaar voor de GA en zorgt de GA derhalve voor 100 % van de bedrijfsvoering van Lelystad Airport! Grote delen van de recreatieve GA kunnen geen extra kosten opbrengen maar zullen daarvan wel de rekening gepresenteerd krijgen als het project wordt doorgezet. Verplaatsing naar andere locaties wordt als oplossing gepresenteerd maar verder niet van een uitwerking voorzien en (zonder budget?) doorgeschoven naar de provincie Flevoland. AOPA zal samen met andere GA partijen met alternatieve voorstellen komen. Burlage geeft een verhelderend doorkijkje naar de politieke besluitvorming.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen